Nó có thể là thú vị:

Nô lệ

Không đủ? Ở đây bạn sẽ tìm thấy nhiều hơn!